CHÍNH THỨC: từ 28/10/2021, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết năm 2023.
Ngày 28/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGHỊ ĐINH 94/2021/NĐ-CP Quy định mức ký quỹ kinh doanh dịch hành mới 80% DOANH HÀNH Mức dịch vụ kinh doanh hành Mức dịch kinh hành quốc triệu ĐVT:triệudống TRIÊN Ngân hàng nhận kinh doanh dịch THỰC quỹ hành Doanh nghiệp quỹ doanh dịch ụl hành chứng nhân kinh doanh hành cấp CẤP chứng nhận tiền mức quý quỹ GIẤY CHỨNG NHÂN TIỀN QUÝ sau quỹ hàng HOÀN TRẢ tiề 168/2017/NĐ-CP THÔNG danh sách, doanh nghiệp chứng nhận tiền quyền đến giấy GIẤY CHỨNG NHẬN quan thấm quyền kinh doanh dịch hành THỰC HIỆN 2021 2022 2023 28/10/2021 31/12/2023'